EAUTOE 2022 – Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d’activitat empresarial com a persona treballadora autònoma en projectes innovadors per a l’exercici 2022

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del Programa de foment del treball
autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per
compte propi.

Més info: https://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eautoe-2022-ayudas-a-personas-desempleadas-que-accedan-a-su-empleo-a-traves-de-la-creacion-de-actividad-empresarial-como-persona-trabajadora-autonoma-

Ir al contenido