Empoblar Crea

EMPOBLAR Crea

El programa EMPOBLAR Crea et concedeix una ajuda econòmica directa de 6.412’50 € per l’alta de la persona participant com a treballadora autònoma, a més d’acompanyar-te en el procés de creació del teu negoci, amb assessorament, estudi de viabilitat, recursos i idees.

Quines són les condicions?

Les persones beneficiàries, que prèviament han d’estar en situació de desocupació, caldrà que estiguen inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil i LABORA. A més, hauran de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es.

L’activitat com a persona autònoma haurà de tindre una durada mínima de 9 mesos.

Els municipis de la Ribera Alta adherits a aquesta línia d’ajudes són: Alcàntera de Xúquer, Alfarp, Antella, Benimodo, Càrcer, Castelló, Catadau, Cotes, l’Énova, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer i Tous. 

Com es realitza la inscripció?

Per a realitzar la inscripció cal contactar amb el Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat per correu electrònic empoblar@manra.org, telèfon o whatsapp 670 712 384 o directament emplenant el següent formulari.

Com es sol·licita l'ajuda?

Pots consultar les Bases de les ajudes EMPOBLAR Crea

 • Accediràs a la Primera o Segona convocatòria segons els terminis següents:
  • Primera convocatòria: termini finalitzat.
  • Segona convocatòria: termini des del 21 de gener de 2022 fins al 10 de febrer de 2022.
 • Tant en la primera com en la segona convocatòria caldrà presentar tres justificacions que es publicaran al web.

Quina documentació es necessita?

 • Fotocòpia del DNI o NIE. En cas què la persona sol·licitant siga menor d’edat s’adjuntarà també el DNI o NIE dels representants legals.
 • Certificat d’empadronament. (se sol·licita a l’Ajuntament corresponent)
 • Certificat d’inscripció en Garantia Juvenil
 • Sol·licitud indicant el programa objecte de la subvenció, segons ANNEX I.
 • Memòria descriptiva segons ANNEX II
 • Declaració responsable d’altres ajudes minimis percebudes segons ANNEX III.
 • Acreditació que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per reintegrament de subvencions, i no es troba incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiaria a les quals fa referència l’art. 13.2 de la LGS. De conformitat amb el que s’estableix en l’art. 24 i 25 del RLGS, el seu compliment es realitzarà mitjançant declaració responsable, segons model adjunt en ANNEX IV.
 • Fitxa actualitzada de manteniment de tercers, emplenada segons ANNEX V.
 • Informe de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte avalat pel departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Per a obtindre l’informe és necessari reomplir previament el Formulari Viaplan.
 • Documentació que acredite els criteris a avaluar junt al document d’autobaremació segons ANNEX VI.

ACCÉS AL TRÀMIT

És necessari tindre Certificat Digitial

Primera Edició

Passos necessaris per a donar-se d'alta en el règim d'autònoms

Potser coneixes ja els procediments per a donar-te d’alta en el règim especial d’autònoms, o potser tens dubtes de quines són les passes a seguir per completar el procés. No obstant et deixem l’enllaç a aquesta guia elaborada per la Tresoreria de la Seguretat Social on trobaràs detallades totes les qüestions relacionades amb els tràmits que s’ha de completar, resposta als dubtes més freqüents i un llistat de les obligacions i requeriments amb l’Administració.

Guia treballador autònom
Skip to content